Sorten-icon Fajtakereső

találatok
Képviselőink
Katalógusok
Tavaszi fajtakínálat 2019
Ôszi és tavaszi takarmányborsó
Hibridkalászosok 2018
Őszi fajtakínálat 2018
Hibridbúza technológiai ajánlások
Viterra 2018
Összes katalógus

A SAATEN-UNION Hungária Kft. adatvédelmi nyilatkozata

A SAATEN-UNION Hungária Agrár-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8132 Lepsény, Vasút utca 57., Cg.: 07-09-016078) az oldal-látogatások, a hírlevélre való feliratkozás, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére.
Jelen adatvédelmi szabályzat célja a SAATEN-UNION Hungária Kft. honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a honlap használata során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. weblap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A SAATEN-UNION Hungária Kft. weblap megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele, valamint a regisztráció díjmentes. Amennyiben a felhasználó a SAATEN-UNION Hungária Kft-től rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, valamint abban az esetben, ha a SAATEN-UNION Hungária Kft. bővített funkcióinak használata érdekében a weboldalon regisztrál, a SAATEN-UNION Hungária Kft. a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 59. § (1) bekezdése szerint „A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog”. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 1 pontja alapján:
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. hírlevelére történő feliratkozáskor a felhasználótól alábbi személyes adatainak megadását kérjük: név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám. Az alapadatok (név, e-mail, lakcím/szállítási cím, telefonszám) megadása a felhasználóval történő kapcsolattartáshoz szükséges. Az alapadatokon kívül egyéb adat megadása nem kötelező, ezeket az adatokat a SAATEN-UNION Hungária Kft. egymástól elkülönítetten, kizárólag statisztikai célból, illetőleg hírlevélre való feliratkozás esetén személyre szabott hírlevél elkészítése és elküldése céljából kezeli. A regisztrációval, illetve a hírlevélre való feliratkozással felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a SAATEN-UNION Hungária Kft. a megadott személyes adatokat rögzítse és tárolja, azokat a szolgáltatások megvalósításához felhasználja. A regisztrációt és hírlevélre való feliratkozást követően a felhasználó a megadott személyes adatokról bármikor tájékoztatást kérhet, azokat megváltoztathatja, illetve kérheti regisztrációjának törlését. A SAATEN-UNION Hungária Kft. a felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal, azért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben a SAATEN-UNION Hungária Kft-t erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, a SAATEN-UNION Hungária Kft. erről a felhasználót e-mailben értesíti. A felhasználó írásban bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, ebben az esetben a SAATEN-UNION Hungária Kft. a felhasználó valamennyi adatát (így hírlevélre vonatkozó kérelmét, illetve regisztrációját is) törli rendszeréből.

A SAATEN-UNION Hungária Kft. gondoskodik a felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, illetve megvédi azokat a jogtalan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől, véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől. Ezzel kapcsolatban a SAATEN-UNION Hungária Kft. minden lehetséges és elvárható technikai védelmet biztosítja. Ezzel kapcsolatban a SAATEN-UNION Hungária Kft. kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:


Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi menüpont alatt:
„Impresszum”